Agartala Amritsar Bangalore Bhopal
Calcutta Chennai Coimbatore Chandigarh
Dispur Delhi Fatehpur Gandhinagar
Gangtok Goa Guwahati Hyderabad
Imphal Itanagar Jaipur Jamshedpur
Jodhpur Kharagpur Kohima Lucknow
Ludhiana Mumbai Patna Pune
Pondicherry Rajkot Ranchi Shimla
Shillong Srinagar Trivandrum  
 
 
 
 
 
Agartala
 
 
 
 
 
Amritsar
 
 
 
 
 
Bangalore
 
 
 
 
 
 
Bhopal
 
 
 
 
 
 
Calcutta
 
 
 
 
 
 
Chennai
 
 
 
 
 
 
Coimbatore
 
 
 
 
 
 
Chandigarh
 
 
 
 
 
 
Dispur
 
 
 
 
 
 
Delhi
 
 
 
 
 
 
Fatehpur
 
 
 
 
 
 
Gandhinagar
 
 
 
 
 
 
Gangtok
 
 
 
 
 
 
Goa
 
 
 
 
 
 
Guwahati
 
 
 
 
 
 
Hyderabad
 
 
 
 
 
 
Imphal
 
 
 
 
 
 
Itanagar
 
 
 
 
 
 
Jaipur
 
 
 
 
 
 
Jamshedpur
 
 
 
 
 
 
Jodhpur
 
 
 
 
 
 
Kharagpur
 
 
 
 
 
 
Kohima
 
 
 
 
 
 
Lucknow
Lucknow Weather Forecast, India
 
 
 
 
 
 
Ludhiana
 
 
 
 
 
 
Mumbai
 
 
 
 
 
 
Patna
 
 
 
 
 
 
Pune
 
 
 
 
 
 
Pondicherry
 
 
 
 
 
 
Rajkot
 
 
 
 
 
 
Ranchi
 
 
 
 
 
 
Shimla
 
 
 
 
 
 
Shillong
 
 
 
 
 
 
Srinagar
 
 
 
 
 
 
Trivandrum